کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی
مدل‌سازی و ارزیابی روش‌های طراحی تیرهای عمیق بتن مسلح

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 165-182

10.30478/jcsm.2020.211408.1140

مهدی مرادی؛ سید محمد باقر صراف زاده


تخمین ظرفیت برشی دیوار بنایی مقاوم سازی شده با ملات مسلح به الیاف با استفاده از روش ANN-GMDH

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 47-59

10.30478/jcsm.2016.48988

حسین نادرپور؛ پویان فخاریان؛ امیرحسین رفیعیان؛ احسان یورتچی