نویسنده = سید محمدامین قطبی
مرور و کاربرد روش یادگیری عمیق در طبقه‌بندی مصالح دانه‌ای بتن و خاک

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 87-103

10.30478/jcsm.2021.281654.1203

سید محمدامین قطبی؛ مهیار پورلک؛ مرتضی اسماعیلی