نویسنده = محمدعلی یعقوبی
بررسی تاثیر استئارات ها بر مشخصات مکانیکی و دوام بتن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 81-95

10.30478/jcsm.2018.66525

رامین ناصرالاسلامی؛ مهدی نعمتی چاری؛ مجتبی حاج مهدی؛ محمدعلی یعقوبی