نویسنده = مهدی چینی
پایش آزمایشگاهی مقاومت الکتریکی بتن

دوره 6، شماره 2، آذر 1400، صفحه 249-265

10.30478/jcsm.2022.320030.1241

علی اکبر کفاش بازاری؛ مهدی چینی