دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، تیر 1401 
تأثیر روش پراکندگی نانولوله های کربنی بر مقاومت فشاری بتن

صفحه 65-92

10.30478/jcsm.2022.346473.1272

رسول شادنیا؛ مهسا ذره پرورشجاع؛ امین کاظمی بیدختی