دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-100 (در حال تکمیل) 
6. مطالعه عددی میزان مقاومت روکش بتن بر رفتار سد سنگریزه ای

صفحه 108-127

10.30478/jcsm.2021.288368.1206

علیرضا مردوخ پور؛ رامتین صبح خیز فومنی؛ سید علی اصغری فر