دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آذر 1399، صفحه 1-200 
12. بررسی آزمایشگاهی عملکرد پلی اتیلن گلیکول به عنوان ماده کاهنده جمع‌شدگی بتن (SRA)

صفحه 181-200

10.30478/jcsm.2020.130687

علیرضا باقری؛ محمد حسین نورمحمد بیک؛ سید حسین کاشیان؛ حامد زنگانه