دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-150 
4. مقاومت فشاری بتن الیافی حاوی خرده لاستیک تحت آتش

صفحه 41-54

10.30478/jcsm.2020.231220.1157

شایان فخریان؛ شایان مشهدی؛ حمید بهبهانی