بررسی تأثیر دیوار برشی فلزی نیمه‌پیوسته بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی به روش عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 گروه آموزشی مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، ایران

چکیده

یکی از سیستم‌های باربر جانبی برای سازه‌های بتنی و فولادی، دیوارهای برشی فولادی هستند. این اعضا به دلیل مزایایی همچون، سختی زیاد، وزن کم، کاهش محدودیت معماری و ... مورد توجه قرار گرفته است. دیوارهای برشی اگر در حالت نیمه‌پیوسته در سازه به کار روند، در دهانه مورد نظر بدون ایجاد حفره در خود دیوار برشی، امکان ایجاد بازشو در دهانه مورد نظر وجود دارد. در پژوهش حاضر تحقیقاتی عددی بر روی رفتار قاب‌های بتنی مجهز به دیوار برشی فولادی نیمه‌پیوسته به قاب انجام گرفت. در ابتدا مدل عددی با استفاده از نمونه آزمایشگاهی صحت سنجی شد. سپس با انجام 33 تحلیل استاتیکی غیرخطی، تأثیر عرض دیوار و ضخامت آن بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های بتنی مورد بررسی قرار گرفت. به همین ترتیب عرض دیوار در 11 حالت از 10 تا 110 سانتی‌متر متغیر در نظر گرفته شد. همچنین ضخامت دیوار برشی نیز در 3 حالت به ترتیب 1، 2 و 3 میلی‌متر مورد بررسی قرار گرفت. خروجی‌های مورد بررسی قاب شامل اتلاف انرژی، سختی جانبی، مقاومت و شکل‌پذیری بود‌. برای محاسبه سختی دیوار برشی یک فرمول طبق تکنیک برازش منحنی بر اساس نتایج عددی ارائه شد که طبق آن می‌توان سختی دیوار را با استفاده از عرض و ضخامت آن با دقت خوبی تخمین زد. پس از مقایسه نتایج مشاهده شد زمانیکه عرض دیوار برشی در قاب به درستی انتخاب شود، علاوه بر افزایش سختی و مقاومت جانبی قاب، اتلاف انرژی و شکل‌پذیری قاب به ترتیب 7/2 و 7/1 برابر قاب تنها می‌شوند. برای انتخاب عرض مناسب دیوار برشی می‌توان مقدار آن‌را طوری در نظر گرفت که نسبت عرض دیوار برشی به عرض دهانه قاب برابر 38/0 باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Semi-Continuous Steel Shear Wall on the Seismic Performance of ConcreteFrames by Numerical Method

نویسندگان [English]

  • yasaman najjari 1
  • Habib Akbarzadeh Bengar 2
  • Seyedeh Mahdieh Miralami 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Department of Civil Engineering, Rahman Institute of Higher Education, Ramsar, Iran
چکیده [English]

The steel shear wall is an efficient lateral load-bearing system for steel and concrete structures. These members have been gaining interest because of advantages such as high stiffness, fewer architectural limitations, light weight, and lower footprint in plan. When shear walls are used in a semi-continuous state in the structure, it is possible to consider an opening in the span without creating a hole in the shear wall. In the present study, numerical research was performed on the behavior of concrete frames containing a steel shear wall with a semi-continuous connection to the frame. First, the numerical model was validated using an experimental specimen. Then, by performing 33 nonlinear static analyses, the effect of the wall width and thickness on the seismic behavior of concrete frames was investigated. Similarly, the width of the wall was considered to vary from 10 to 110 cm in 11 cases. In addition, the shear wall thickness was examined in 3 cases of 1, 2 and 3 mm, respectively. The outputs of the frame included energy loss, lateral stiffness, strength, and ductility of the frame. To calculate the shear wall stiffness, a formula was presented using the curve fitting technique based on numerical results. By using this formula, the wall stiffness can be estimated with good accuracy using its width and thickness. After comparing the results, it was observed that when the shear wall width in the frame was selected correctly, not only the stiffness and lateral strength of the frame increased, energy loss and ductility of the frame were 2.7 and 1.7 times those of the plain frame, respectively. By considering the ratio of the shear wall width to the frame span equal to 0.38, a proper width can be obtained for the shear wall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ConcreteFrame
  • Steel Shear wall
  • SeismicBehavior
  • Numerical Analysis
  • Nonlinear Static Analysis
 diagonal tensile mesh, Asian Journal of Civil Engineering 22(7) (2021) 1301-1318.
[2] TahamouliRoudsari, M., Cheraghi, K., Habibi, M.R., Investigation of retrofitting RC moment resisting frames with ADAS yielding dampers, Asian Journal of Civil Engineering 20(1) (2019) 125-133.
[3] TahamouliRoudsari, M., Entezari, A., Hadidi, M., Gandomian, O., Experimental assessment of retrofitted RC frames with different steel braces, Structures, Elsevier, 2017, pp. 206-217.
[4] TahamouliRoudsari, M., Eslamimanesh, M., Entezari, A., Noori, O., Torkaman, M., Experimental assessment of retrofitting RC moment resisting frames with ADAS and TADAS yielding dampers, Structures, Elsevier, 2018, pp. 75-87.
[5] Azadi Kakavand, M.R., Neuner, M., Schreter, M., Hofstetter, G., A 3D continuum FE-model for predicting the nonlinear response and failure modes of RC frames in pushover analyses, Bulletin of Earthquake Engineering 16(10) (2018) 4893-4917.
[6] Azadi Kakavand, M.R., Sezen, H., Taciroglu, E., Data-driven models for predicting the shear strength of rectangular and circular reinforced concrete columns, Journal of Structural Engineering 147(1) (2021) 04020301.
[7] Azadi Kakavand, M.R., Taciroglu, E., An enhanced damage plasticity model for predicting the cyclic behavior of plain concrete under multiaxial loading conditions, Frontiers of Structural and Civil Engineering 14(6) (2020) 1531-1544.
[8] Azadi Kakavand, M.R., Allahvirdizadeh, R., Enhanced empirical models for predicting the drift capacity of less ductile RC columns with flexural, shear, or axial failure modes, Frontiers of Structural and Civil Engineering 13(5) (2019) 1251-1270.
[9] Feng, D.-C., Chen, S.-Z., Kakavand, M.R.A., Taciroglu, E., Probabilistic Model Based on Bayesian Model Averaging for Predicting the Plastic Hinge Lengths of Reinforced Concrete Columns, Journal of Engineering Mechanics 147(10) (2021) 04021066.
[10] Timler, P.A., Kulak, G.L., Experimental study of steel plate shear walls,  (1983).
[11] Alinia, M.M., Sarraf Shirazi, R., On the design of stiffeners in steel plate shear walls, Journal of Constructional Steel Research 65(10) (2009) 2069-2077.
[12] Sabouri-Ghomi, S., Sajjadi, S.R.A., Experimental and theoretical studies of steel shear walls with and without stiffeners, Journal of Constructional Steel Research 75 (2012) 152-159.
[13] Alavi, E., Nateghi, F., Experimental study on diagonally stiffened steel plate shear walls with central perforation, Journal of Constructional Steel Research 89 (2013) 9-20.
[14] Mortazavi, S., Ghassemieh, M., Ghobadi, M., Research on the behavior of the steel plated shear wall by finite element Method, Journal of Structures 2013 (2013).
[15] Ghassemieh, M., Heidari, N., Parametric analysis of steel plated shear structures, Journal of Central South University 21(5) (2014) 2083-2090.
[16] Shin, J., Kim, J., Lee, K., Seismic assessment of damaged piloti-type RC building subjected to successive earthquakes, Earthquake Engineering & Structural Dynamics 43(11) (2014) 1603-1619.
[17] hosseinzade, A.A., kazemi, a., Barkhordari, M.A., mirzaei, m., Nonlinear behavior of steel plate shear wall connected to frame beams only under Various Loading conditions, Journal of Structural and Construction Engineering 7(Special Issue 2) (2020) 257-272.
[18] Rahmzadeh1a, A., Ghassemieh1b, M., Park, Y., Abolmaali, A., Effect of stiffeners on steel plate shear wall systems, Steel and composite structures 20(3) (2016) 545-569.
[19] saberi, h., saberi, v., hosseini, m., HABIBZADEH, S., Evaluation of the performance of perforated steel shear wall with different layers and geometric shapes of holes, Journal of Structural and Construction Engineering 8(Special Issue 1) (2021) 448-473.
[20] Karimi, R., TahamouliRoudsari, m., Assessment of Seismic Specification of Retrofitting RC Moment Resisting Frames Using Inclined Tensile Members Mesh and Unstiffened Steel Shear Walls- An Experimental Study, Journal of Structural and Construction Engineering 8(Special Issue 3) (2021) 6-23.
[21] Mamazizi, A., Zabihi, S., Theoretical investigation of the middle panel in steel plate shear walls with two rectangular openings, Journal of Structural and Construction Engineering 8(10) (2021) 252-277.
[22] Pourhasan shahri, M., Mansouri, A., Investigation on the effect of the shape, size and location of openings on the seismic behavior of steel plate shear walls connected to frame beams only, Journal of Structural and Construction Engineering 7(Special Issue 3) (2020) 53-66.
[23] Azandariani, M.G., Rousta, A.M., Mohammadi, M., Rashidi, M., Abdolmaleki, H., Numerical and analytical study of ultimate capacity of steel plate shear walls with partial plate-column connection (SPSW-PC), Structures, Elsevier, 2021, pp. 3066-3080.
[24] Azandariani, M.G., Kafi, M.A., Gholhaki, M., Innovative hybrid linked-column steel plate shear wall (HLCS) system: Numerical and analytical approaches, Journal of Building Engineering 43 (2021) 102844.
[25] TahamouliRoudsari, M., Torkaman, M., Entezari, A.R., Rahimi, H., Niazi K, K., Experimental investigation of strengthening reinforced concrete moment resisting frames using partially attached steel infill plate, Structures 19 (2019) 173-183.
[26] Guo, L., Rong, Q., Ma, X., Zhang, S., Behavior of steel plate shear wall connected to frame beams only, International Journal of Steel Structures 11(4) (2011) 467-479.
[27] Hibbitt, K., Sorensen, I., ABAQUS/Standard user’s Manual Volumes I-III and ABAQUS CAE Manual, Version, 2014.
[28] Lee, J., Fenves, G.L., Plastic-damage model for cyclic loading of concrete structures, Journal of engineering mechanics 124(8) (1998) 892-900.
[29] Jankowiak, T., Lodygowski, T., Identification of parameters of concrete damage plasticity constitutive model, Foundations of civil and environmental engineering 6(1) (2005) 53-69.
[30] Council, B.S.S., NEHRP recommended provisions: Design examples (FEMA 451), Federal Emergency Management Agency, Washington, DC  (2006) 05-05.
[31] Hibbeler, R.C., Tan, K.-H., Structural analysis, Pearson Prentice Hall Upper Saddle River2006.