محاسبه ضریب رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آل‌طه، تهران، ایران

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

در این تحقیق ضریب رفتار (R) سیلوها به منظور ارزیابی اثر پارامترهای: هندسه، مواد داخل سیلو، مقاومت‌‌ بتن، ضخامت جداره سیلو و ابعاد مش‌بندی به سه حالت پر، نیمه‌پر و خالی مدل‌سازی و محاسبه می‌شود. به‌ عنوان نمونه، دو مدل سیلوهای اجرایی کلینکر (بدون‌پایه) و بای‌پس‌کلینکر (پایه‌دار) از نرم افزار المان محدود آباکوس جهت مدل‌سازی و آنالیز استاتیکی غیر‌خطی استفاده شده است. سپس مدل‌های مذکور در نرم‌افزار آباکوس، تحت استاتیکی غیر‌خطی پوش‌آور قرار‌ گرفته و نمودارهای برش‌پایه-تغییر‌مکان آنها استخراج شده است. تمامی نمودارهای مذکور به روش یانگ، دو‌خطی شده و ضریب ‌رفتار و پارامترهای مربوط به آن محاسبه گردیده است.
ضریب رفتار بدست آمده در سیلوها از مقدار آیین‌نامه استاندارد 2800 و IBC ((Asce-7-16 بیشتر است و می‌توان گفت آیین‌نامه‌ها به طور محافظه‌کارانه کمترین مقدار را در نظر گرفته است.
 نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که پارامترهای هندسه (قطر به ارتفاع)، پر یا خالی بودن مواد داخل سیلو در مقدار R چندان مؤثر نمی‌باشد. با افزایش مقاومت بتن، ضریب رفتار تغییر چشمگیری نمی‌کند و می‌توان گفت ضریب‌رفتار تابع مقاومت بتن نمی‌باشد.
افزایش ضخامت جداره سیلو به دلیل افزایش ظرفیت پلاستیک، موجب افزایش R می‌شود و افزایش ابعاد مش‌بندی به دلیل کاهش دقت محاسبات، موجب کاهش بسیار ناچیز R می‌شود و زیاد تأثیر‌گذار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Seismic Response Modification Factor of Concrete Silos and its Effective Parameters

نویسندگان [English]

  • Samiyeh Sadaat Mirhosseini 1
  • Mohammad Reza Aram 2
1 aletaha University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Nuclear Science and Technology Institude
چکیده [English]

Abstract
In this research, in order to evaluate the effect of parameters such as geometry, stored material, concrete strength, silo wall thickness and FE mesh size on seismic response modification factor, finite element modeling is generated in three conditions: full, half-filled and empty. In this way finite element Abaqus is used for modeling and static nonlinear pushover analysis. As a sample, two types of models are created: the clinker silo (without basis) and by pass clinker silo (legged). Then, the mentioned models are subjected to nonlinear finite element method and the base shear-displacement diagrams are extracted. All of the mentioned graphs are evaluated by Young method to be bilinear. The response modification factor and the connected parameters such as plasticity, added resistance and plasticity ratio have been calculated.
The calculated response factors are more than that of the design regulation of seismic buildings code (standard of 2800) and also the Code of IBC (Asce-7-16) and it can be said that regulations are conservative.
The results show that the parameters of the geometry (diameter to height) and filled or emptiness of the silos are not very effective in the amount of response modification factor. However, the response behavior factor does not change significantly by increasing the strength of the concrete and it can be concluded that the response factor is not related to the concrete strength.
Increasing the thickness of the silos due to increased plastic capacity increases the R Value and increasing the mesh size due to the reduction of the accuracy of the calculations, reduces R and it indicates that the change of the response factor obtained from the initial value is small and does not affect the behavior much.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response modification factor
  • Concrete Silos
  • Nonlinear static analysis
  • Pushover
  • Parametric study
  • Finite element method