دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مقایسه آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای بتن آرمه معمولی و الیافی با خاموت گذاری مارپیچ پیوسته مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

10.30478/jcsm.2022.351288.1285

مرتضی دهقان؛ علی خیرالدین؛ محمدکاظم شربتدار