موضوعات = اجرای سازه های بتنی(انبوه سازی،صنعتی سازی،پیش ساختگی ساخت بتن ،حمل و ریختن تراکم،عمل آوری و بتن آماده)