کلیدواژه‌ها = بتن
تأثیر روش پراکندگی نانولوله های کربنی بر مقاومت فشاری بتن

دوره 7، شماره 1، تیر 1401، صفحه 65-92

10.30478/jcsm.2022.346473.1272

رسول شادنیا؛ مهسا ذره پرورشجاع؛ امین کاظمی بیدختی


پایش آزمایشگاهی مقاومت الکتریکی بتن

دوره 6، شماره 2، آذر 1400، صفحه 249-265

10.30478/jcsm.2022.320030.1241

علی اکبر کفاش بازاری؛ مهدی چینی


اثر کیفیت قالب‌های مکعبی بر مقاومت فشاری و اعوجاج نمونه های بتنی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 46-69

10.30478/jcsm.2019.207542.1136

سید حسام مدنی؛ محمد حسین انجم شعاع؛ مصطفی افضلی؛ هما حقیقی


مطالعه تاثیر اندرکنش حفره ها در سازه بتونی تحت تنش زیاد توسط کد PFC2D

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 5-15

10.30478/jcsm.2019.129092.1064

هادی حائری؛ وهاب سرفرازی؛ سید ایمان موسوی میرسالاری؛ حمیدرضا آژیر؛ محمد امین کربلا


بررسی خواص مهندسی مخلوط‌های دو جزئی و سه جزئی حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس

دوره 3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 119-133

10.30478/jcsm.2019.82173

جعفر سبحانی؛ علیرضا پورخوشیدی؛ بابک احمدی؛ مهدی چینی