کلیدواژه‌ها = بتن تزیینی معماری
بومی سازی طرح مخلوط و روش ساخت بتن گرافیکی

دوره 6، شماره 2، آذر 1400، صفحه 136-151

10.30478/jcsm.2022.327649.1252

سبا نائیج؛ زهرا علی پور بالفروش؛ علیرضا رحمتی؛ رهام افغانی خراسکانی