کلیدواژه‌ها = بتن الیافی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن مقید

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 114-129

10.30478/jcsm.2019.187919.1125

اویس افضلی ننیز؛ علیرضا دوست محمدی؛ جعفر سبحانی