نویسنده = علیرضا مردوخ پور
بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن ژئوپلیمر سرباره ای

دوره 7، شماره 1، تیر 1401

10.30478/jcsm.2022.333669.1260

محمدحسین منصورقناعی؛ مرتضی بیک لریان؛ علیرضا مردوخ پور


مطالعه عددی میزان مقاومت روکش بتن بر رفتار سد سنگریزه ای

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 70-86

10.30478/jcsm.2021.288368.1206

علیرضا مردوخ پور؛ رامتین صبح خیز فومنی؛ سید علی اصغری فر