نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و ارزیابی روش‌های طراحی تیرهای عمیق بتن مسلح

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-182

10.30478/jcsm.2020.211408.1140

مهدی مرادی؛ سید محمد باقر صراف زاده