نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چند جزئی درشرایط شبیه سازی دریایی (خلیج فارس)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-158

10.30478/jcsm.2019.206336.1134

سید سجاد میرولد؛ علی اکبر شیرزادی جاوید؛ صادق منوچهری