نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر الیاف شیشه روی خواص مکانیکی کامپوزیت‌های سیمانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 54-67

10.30478/jcsm.2019.159896.1104

سروناز معتمد؛ سید حسام مدنی