نویسنده = محمدحسین تقوی پارسا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آئین نامه ای بار باد سازه‌های بلند مرتبه بتنی با مقطع ثابت و متغیر واقع در شهر تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-72

10.30478/jcsm.2019.171072.1111

محمدرضا عدل پرور؛ مسعود محمودآبادی؛ محمدحسین تقوی پارسا


2. بررسی روابط تحلیلی اثر محصورشدگی در طراحی ستون‌های بتن مسلح

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 110-125

10.30478/jcsm.2019.156219.1099

احسان دهقانی؛ محمدحسین تقوی پارسا