نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات افزایش چرخه‌های تر و خشک شدن روی نفوذ یون کلراید در بتن اشباع نشده: شبیه‌سازی شرایط پاششی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-76

10.30478/jcsm.2019.82170

مهدی نعمتی چاری؛ آکبر صفری؛ بابک احمدی؛ جعفر سبحانی