نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط تحلیلی اثر محصورشدگی در طراحی ستون‌های بتن مسلح

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 110-125

10.30478/jcsm.2019.156219.1099

احسان دهقانی؛ محمدحسین تقوی پارسا