نویسنده = رضا فرخ زاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر انواع الیاف در خواص رئولوژیکی بتن‌خودتراکم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 70-91

10.30478/jcsm.2020.208280.1137

محمدحسین ذوالفقارزاده؛ رضا فرخ زاد