نویسنده = بابک احمدی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر حجم خمیر مواد سیمانی و استفاده از زئولیت بر خواص بتن خودتراکم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 100-109

10.30478/jcsm.2019.158641.1103

سعید خالوئی؛ بابک احمدی؛ آزاده عسگری نژاد؛ مسعود نکوئی


2. بررسی اثرات افزایش چرخه‌های تر و خشک شدن روی نفوذ یون کلراید در بتن اشباع نشده: شبیه‌سازی شرایط پاششی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-76

10.30478/jcsm.2019.82170

مهدی نعمتی چاری؛ آکبر صفری؛ بابک احمدی؛ جعفر سبحانی


3. بررسی خواص مهندسی مخلوط‌های دو جزئی و سه جزئی حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-133

10.30478/jcsm.2019.82173

جعفر سبحانی؛ علیرضا پورخوشیدی؛ بابک احمدی؛ مهدی چینی