نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاب آوری لرزه ای زیرساخت های شهری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-87

10.30478/jcsm.2017.54801

نگار رجب پور؛ حسین نادرپور؛ پویان فخاریان