نویسنده = حسین نادرپور
ارزیابی تاب آوری لرزه ای زیرساخت های شهری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-87

10.30478/jcsm.2017.54801

نگار رجب پور؛ حسین نادرپور؛ پویان فخاریان


تخمین ظرفیت برشی دیوار بنایی مقاوم سازی شده با ملات مسلح به الیاف با استفاده از روش ANN-GMDH

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 47-59

10.30478/jcsm.2016.48988

حسین نادرپور؛ پویان فخاریان؛ امیرحسین رفیعیان؛ احسان یورتچی