نویسنده = سید حسام مدنی
تعداد مقالات: 5
2. اثر کیفیت قالب‌های مکعبی بر مقاومت فشاری و اعوجاج نمونه های بتنی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 46-69

10.30478/jcsm.2019.207542.1136

سید حسام مدنی؛ محمد حسین انجم شعاع؛ مصطفی افضلی؛ هما حقیقی


3. بررسی تأثیر الیاف شیشه روی خواص مکانیکی کامپوزیت‌های سیمانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 54-67

10.30478/jcsm.2019.159896.1104

سروناز معتمد؛ سید حسام مدنی


5. بررسی تأثیر ژل نانو سیلیس و دوده سیلیسی بر خواص مواد پایه سیمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-101

10.30478/jcsm.2016.47205

محمد کوشافر؛ سید حسام مدنی