نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی آسیب در سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله های میدان دور و نزدیک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-86

10.30478/jcsm.2016.47204

بابک امین نژاد؛ احمدرضا رحیمی