نویسنده = علیرضا خالو
تعداد مقالات: 6
1. رویکردی جدید در مطالعۀ پارامتری و تعیین عرض مؤثر بال در دیوارهای برشی بتن آرمۀ غیرمستطیلی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 168-193

10.30478/jcsm.2021.293863.1212

علیرضا خالو؛ هاتف عبدوس؛ محمد طبیعی